Genel Şirket Koşulları

eduGLOBALGmbH - Genel Ticari Şartlar

 

§ 1 Uygulama Kapsamı

1. İşbu Genel Ticari Şartlar (metin içerisinde kısaca Şartlar şeklinde anılacaktır) metninde, Erbprinzenstr. 27 ve 34, 76133 Karlsruhe adresinde kurulu bulunan ve genel müdür Bayan Fotini Papadopoulos tarafından temsil edilen eduGLOBALGmbH şirketi (metin içerisinde kısaca eduGLOBAL şeklinde anılacaktır) ile kurs katılımcıları veya Alman Medeni Kanununun 14’üncü maddesine uygun şekilde kurulu bulunan şirketler (metin içerisinde kısaca Müşteri şeklinde anılacaktır) arasındaki tüm sözleşme ilişkileri için geçerli olan şart ve koşulları içermektedir. İşbu şartlardan, sadece tüketiciler için geçerli olduğu açık ve net olarak belirtilen düzenlemeler, işletmeler için geçerli değildir. 

2. İşbu kapsamda, sadece aşağıda belirtilen şart ve koşullar geçerlidir. Müşteri olan tarafın kendi şart ve koşullarının, burada belirtilen şart ve koşullardan farklı ve aksine olması durumunda ve eduGLOBAL tarafından bunların kabul edildiği açık ve net bir şekilde onaylanmadığı sürece, söz konusu müşteri şart ve koşulları edu GLOBAL tarafından kabul edilmeyecektir.

3.eduGLOBAL’ın burada belirtilen şart ve koşulları, yeniden belirtilmesine gerek olmadan, eduGLOBAL’in gelecekteki tüm işleri için de geçerli olacaktır. İşbu şart ve koşulların değiştirilmesi durumunda ve müşteri tarafından bu değişikliklere derhal yazılı bir itirazda bulunulmadığı sürece, müşteriye bu kapsamda gerekli bilgilendirmenin yapıldığı andan itibaren veya müşteriye işbu kapsamda gerekli bilgiyi edinme fırsatı sağlandığı andan itibaren, bu şart ve koşul değişiklikleri geçerli olacaktır.

4. Belirli hizmetler ek sözleşme koşullarına tabi olabilir. Böyle bir durumda, bu durum özel olarak belirtilecektir. İşbu şart ve koşullar ile söz konusu olan ek şart ve koşullar arasında belirli tutarsızlık ve uyumsuzluk bulunması durumunda, söz konusu ek şart ve koşul düzenlemeleri, burada belirtilen şart ve koşul düzenlemelerine kıyasla öncelikli olarak geçerli olacaktır. 

 

§ 2 Katılım Şartları

Müşteri, mutlaka 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. 18 yaşından küçük katılımcıların katılımı, ancak velilerinin yazılı onayına bağlıdır.

 

§ 3 Başvuru ve Kayıt İşlemi

1. eduGLOBAL’in web sitesinde yer alan hizmet tanıtımları, bağlayıcı bir teklif oluşturmaz. Ancak, Müşterinin ilgili kurslara kayıt yaptırması veya ilgili hizmetleri sipariş etmesi durumunda, Alman Medeni Kanununun 145’inci maddesine göre bağlayıcı bir teklif oluşturur.

2. eduGLOBAL’in sunduğu kurslara kayıt işlemi, sitedeki kayıt formunun doldurulup gönderilmesiyle veya yazılı bir sözleşmenin imzalanması durumunda gerçekleşir. Kayıt işleminin online olarak yapılması durumunda, müşteriye bir onay e-postası gönderilir. Kayıt işlemi online yapıldığında, ancak söz konusu onay e-postasının Müşteriye ulaşması durumunda, teklif onaylanmış olarak kabul edilir veya kayıt işleminin yazılı olarak yapılması durumunda, ancak yazılı sözleşmenin eduGLOBAL tarafından imzalanmasının ardından, teklif onaylanmış olarak kabul edilir ve sözleşme geçerlilik kazanır.

 

§ 4 Ödeme

1. Sözleşme yapıldıktan sonra, kurs ücretleri muaccel olur ve bakiye ödeme olarak dikkate alınır. Kayıt işleminin online olarak yapılması durumunda, onay e-postasının alınmasının hemen ardından ödemenin derhal yapılması ve kayıt işleminin yazılı olarak gerçekleştirilmesi durumunda ise, sözleşmenin teslim alınmasını takiben, ödemenin hemen yapılması gerekmektedir.

2. Ödemenin gecikmesi durumunda, gönderilen her ihtar yazısı karşılığında 2,50 € Avro tutarında bir işlem ücreti talep edilebilir.

3. Müşterinin, kayıt olduğu kursa sözleşmeyle belirlenmiş olan süreyi aşan bir süre daha devam etmek istemesi durumunda, en geç yeni kursun başlamasından 1 hafta öncesine kadar, kurs ücretini yeniden ve peşin olarak ödemesi gerekir.

4. Ödeme yükümlülüğü, Müşterinin derslere devamsızlık yapması durumunda da bütünüyle devam eder. eduGLOBAL’in neden olmadığı ve sadece Müşteriden kaynaklanan nedenlerden ötürü gerçekleşen devamsızlıklar sebebiyle kaçırılan derslerin tekrardan alınması için, her hangi bir hak iddia edilmesi, söz konusu olamaz. Bu kural, aynı zamanda doğal afetlerden kaynaklanan (örneğin fırtına, yıldırım çarpması, ateş, su, kar ve buzlanma gibi) nedenler dolayısıyla iptal edilen dersler için de geçerlidir.

5. Bireysel eğitim iptalleri, en az 24 saat öncesinden yapılmalıdır. Aksi takdirde, bir saatlik ders ücreti fatura edilir.

 

§ 5 Eğitim

1. Aksine bir anlaşma ve belirleme yapılmadığı sürece, söz konusu dil kursları eduGLOBAL’in dersliklerinde gerçekleştirilir. Bir dersin süresi, 45 dakikadır. 

2. eduGLOBAL’dan kaynaklanan ders iptallerinde, toplam kurs süresi iptal edilen dersler kadar uzatılır. Bu kural, ayrıca bayram günleri, kamusal etkinlikler, eğitmenin hastalanması veya tatil nedeniyle iptal edilen dersler için de geçerlidir. Sınıf gezileri ve okul etkinlikleri, ders olarak dikkate alınır.  

3. Kurs ve eğitim amaç ve müfredatının değiştirilmemesi şartıyla, eduGLOBAL’ın eğitim programını yeniden düzenleme ve gerektiğinde eğitmen değişiklikleri yapma hakkı saklıdır. Ancak, bu tip düzenleme ve değişiklikler, kesinlikle bir sözleşmeden vazgeçme veya sözleşmeyi iptal etme hakkı doğurmaz. 

4. Kursun gerçekleştirilmesi, kurs öncesinde asgari kurs katılımcı sayısına ulaşılmasına bağlıdır. Kursun başlaması, asgari katılımcı sayısına ulaşılıncaya kadar ertelenebilir veya kurs, daha az katılımcı sayısıyla veya azaltılmış ders saatleriyle başlatılabilir.

 

§ 6 Sözleşmenin Süresi ve Feshi

1. Kursların başlangıç ve bitiş tarihleri, kayıt onayında veya yazılı sözleşme metninde belirtilmektedir.

2. Katılımcının, kurs başlangıcından en geç 14 gün öncesine kadar, herhangi bir neden belirtmeksizin sözleşmeden vazgeçme hakkı saklıdır. Kurs sözleşmesini iptal etme işleminin, kurs başlama tarihinin 14 ile 7 gün öncesinde yapılması durumunda, eduGLOBAL tarafından kurs ücretinin sadece yarısı iade edilir. Kurs başlama tarihinin 7 gün öncesinden itibaren yapılan sözleşme iptallerinde ise, kurs ücretinin tamamı tahsil edilir. İlgili sözleşmeyle belirlenmiş olan kayıt ücretinin toplam tutarı, her durumda tahsil edilir.

3. Sözleşme feshi, mutlak suretle yazılı olarak düzenlenip, eduGLOBAL’ın kayıt onayında belirtilen adrese gönderilmesi gerekmektedir. Fesih tarihinin belirlenmesinde, söz konusu fesih bildiriminin eduGLOBAL’a  ulaştığı tarih esas olarak alınır.

4. Kursa katılmama, bir sözleşme feshi olarak kabul edilmez.

5. Belirlenmiş olan asgari katılımcı sayısına ulaşılamaması veya eduGLOBAL’den kaynaklanmayan nedenlerin (örneğin beklenmedik bir şekilde eğitmen yetersizliği gibi) ortaya çıkması durumunda, eduGLOBAL’in her hangi bir ön bildirim yapma zorunluluğu olmadan, sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Bu gibi durumlarda, Müşterinin katılmadığı dersler için yapmış olduğu ödemeler iade edilir.

 

§ 7 Vazgeçme Hakkı

Müşterinin online olarak internet ortamında yaptığı sözleşmeler kapsamında, sözleşmeden vazgeçme hakkı saklıdır. Vazgeçme hakkının şartları ve hukuki sonuçları ile ilgili bilgiler, işbu yazının ekinde yer almaktadır. İşbu düzenleme, sadece tüketiciler için geçerlidir.

 

§ 8 Sorumluluk Sınırlaması

1. Kasıt ve ağır ihmal bulunması şartıyla, can, beden veya sağlığın zarar görmesine yol açan durumlarda, ilgili zararların tazmin edilmesine yönelik ve ayrıca, boşa yapılan ödemelerin geri iade edilmesine yönelik,EduGLOBALGmbH şirketinin sorumluluğu sınırsızdır ve bu kapsamda hiçbir kısıtlama yoktur.

2. Diğer temel sözleşme yükümlülüklerinin (asli yükümlülükler) ihlal edilmesi durumunda ise, sorumluluk sadece sözleşmeye özgü olarak öngörülebilen zararlarla sınırlıdır.

3. İşbu sözleşmenin asli yükümlülüğü, sözleşmenin 8’inci maddesinin 2 numaralı paragrafında belirtilmiştir. İşbu yükümlülük, sözleşme ortağının düzenli olarak işbu sözleşme yükümlülüğünü yerine getirildiğine güvendiği ve güvenilebileceği bir yükümlülüktür.

4. Temel sözleşme yükümlülüklerinin ihmal edilmesi ve söz konusu olan ihmalin basit bir ihmal olması durumunda, eduGLOBAL’in maddi hasar ve zarar sorumluluğu, her bir hasar ve zarar olayı başına 1 Milyon Avro ile sınırlıdır (eduGLOBAL’in mali sorumluluk sigortasının mevcut teminat tutarına göre).

5. Burada 8’inci maddede belirlenenlerin dışında ve üzerinde hak iddia edilen talebin hukuki niteliği her ne olursa olsun (özellikle sözleşmeyle belirlenen temel ve ek yükümlülüklerin ihlal edilmesinden, onay verilmemiş uygulamalardan veya sorumluluk kusurlarından kaynaklanan hak talepleri), eduGLOBAL şirketi başka hiç bir sorumluluğu üstlenmez.

6. Hak taleplerine yönelik yukarıda belirtilen sınırlama ve muafiyetler, benzer şekilde hem eduGLOBAL’in çalışanlarına, hem de eduGLOBAL’in görevlendirdiği üçüncü şahıslara karşı yöneltilebilecek hak talepleri için de geçerlidir.

7. Mevcut düzenlemelerle, ispat yükümlülüğünde bir değişiklik öngörülmemiştir.

 

§ 9 Bilgilerin Korunması

1. eduGLOBAL şirketi, online veya e-posta yoluyla yapılan başvuru ve kayıt işlemlerinde, sözleşmenin yazılı olarak hazırlanmasında, ayrıca sözleşmenin gerçekleştirilmesi ve feshedilmesi sırasında, eduGLOBAL tarafından kişisel bilgileriniz alınır ve kullanılır. Alınan bu bilgiler, Federal Almanya devletinin Veri ve Bilgilerin Korunmasına yönelik kanun ve yönetmeliklerine uygun şekilde düzenlenir, kaydedilir ve işlenir.

2. Sözleşme ilişkileri kapsamında gerekli sözleşme metninin oluşturulması, sözleşmenin içeriğinin belirlenmesi ve bunların değiştirilmesine yönelik olarak Müşteriden alınan kişisel bilgiler (temel bilgiler), ancak ve sadece eduGLOBAL ile müşteri arasındaki sözleşme işlemlerinde kullanılır.

3. eduGLOBAL’in sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için ve gerekli hesaplama işlemlerinin yapılabilmesini sağlaması için Müşterilerden alınan kişisel bilgiler (kullanım bilgileri), eduGLOBAL ile Müşteri arasındaki sözleşmenin yapılması için kullanılır. Bu kullanım bilgileri, özellikle Müşterinin kullanıcı olarak tanımlanmasında kullanılan bilgiler, Müşterinin kullanmaya başlama ve son verme tarihleri, kullanım kapsamı ve Müşterinin kullanıcı olarak kullandığı elektronik iletişim araçlarını içeren bilgilerdir.

4. Kişisel bilgiler, sadece ilgili amaca yönelik işlemler tamamlanana kadar ve sadece gerekli olduğu sürece kayıtlı tutulur. Ancak, bu kapsamda vergi hukuku ve ticaret hukuku düzenlemeleri dikkate alınarak, bazı bilgilerin 10 yıla ulaşabilen bir süreyle zorunlu olarak saklanması gerekmektedir.

5. eduGLOBAL, müşterilere ait kişisel bilgileri üçüncü taraflara aktarmaz. Bu kapsamdaki tek istisnai durum, sözleşmenin yapılabilmesi için, bazı bilgileri kendilerine aktarmamız gereken iş ortaklarımızdır. Bu kapsamda, sadece ilgili amaç doğrultusunda ve sadece mutlaka gerekli olan bilgiler aktarılır.

6. Müşterinin, kendi hakkında kaydedilen bilgiler konusunda her an bilgi edinme saklıdır ve yasal saklama süresi bir engel oluşturmadığı sürece, bunların düzeltilmesini, bloke edilmesini veya silinmesini talep etme hakkı saklıdır. Aşağıda yer alan iletişim bilgilerimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz:

Eposta: info@eduglobal.de, Tel: +49 (0) 7 21 - 2 03 99 90 Faks: +49 (0) 7 21 - 2 03 99 92.

 

§ 10 Telif Hakkı

eduGLOBAL’ın onay ve izni alınmadan, Müşterinin ders sırasında ses veya görüntü kaydı yapması, telif hakları nedeniyle yasaktır. eduGLOBAL tarafından kullanıma sunulan eğitim ve öğretim malzemelerinin, eduGLOBAL’in izin ve onayı alınmadan,  kullanılması, çoğaltılması ve özellikle de yayınlanması kesinlikle yasaktır.

 

§ 11 Lisan Vizesi

1. Almanya’ya giriş için dil vizesine ihtiyaç duyan kurs katılımcıları, kaydının yapılmasının hemen ardından derhal kurs ücretlerinin tamamını havale etmekle yükümlüdür. Ödemenin alınmasının ardından, eduGLOBAL toplam kurs süresini kapsayan bir kayıt onayı düzenleyerek, eposta veya posta yoluyla Müşteriye gönderir. Kargo giderleri nedeniyle ilave olarak 3,00 Avro tutarında bir işlem ücreti tahsil edilir.

2. Vize başvurusunun reddedilmesi durumunda, yetkili Alman Konsolosluğunun yazılı ret belgesi eduGLOBAL'e gönderilmelidir. Bu durumda, önceden havale edilen kurs ücretinden, prensip itibarıyla 140,- € Avro tutarındaki bir işlem bedeli kesildikten sonra, kalan tutar havale yoluyla Müşteriye iade edilir. Müşterinin, hiç bir işlem yapılmadığını veya çok daha düşük tutarda bir işlem yapıldığını ispat hakkı vardır. Ön ödemenin geri iade edilmesi sırasında ortaya çıkan havale masrafları, Müşteriye aittir. Kurs katılımcısının, eduGLOBAL’den kaynaklanmayan başka bir nedenden dolayı kursa katılamaması durumunda, ücret iadesi yapılmaz.

 

§ 12 Diğer Hükümler

1. eduGLOBAL ve Müşteri, diğer tarafın özel koşullarını dikkate alarak, karşı tarafın hak iddiaları konusunda ortak bir çözüm yolu bulmak üzere gerekli çabayı sarf etmeyi kabul eder.

2. İşbu sözleşme ve sözleşmeyle ilgili haklar, diğer tarafın öncesinde yazılı onayı alınmadan, devredilemez veya temlik edilemez. Söz konusu onay, haksız bir şekilde reddedilemez.

3. Tüm şart ve koşulları içeren işbu sözleşme, eduGLOBAL şirketi ile Müşteri arasında yapılan anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır ve işbu sözleşme yapılmadan önce bu konuda yapılmış olan tüm diğer anlaşmaları etkisiz ve geçersiz hale getirir. İşbu sözleşmenin dışında, sözlü olarak yapılmış başka hiç bir ek sözleşme ve anlaşma yoktur.

4. İşbu sözleşmenin herhangi bir madde ve düzenlemesinde (işbu maddenin kendisi de dahil olmak üzere) yapılacak her hangi bir ekleme, düzeltme ve değişikliğin, ayrıca işbu sözleşmenin herhangi bir madde ve düzenlemesiyle ilgili her hangi bir feragat beyanatının geçerli olabilmesi için, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece, mutlak suretle yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İşbu yazılı şekilde hazırlama yükümlülüğü ve şartı, benzer şekilde işbu yazılı şekilde hazırlama yükümlülüğünün kaldırılması için de geçerlidir. Eposta gönderimi, yazılı şekilde hazırlama şartını yerine getirmek için yeterlidir.

5. eduGLOBAL ile Müşteri arasında yapılan işbu sözleşme, Birleşmiş Milletlerin Satın Alma Hukukuna yönelik anlaşması hariç tutulmak kaydıyla, Federal Almanya Hukukunda yer alan zorlayıcı Uluslararası Özel Hukuk düzenleme ve hükümlerine tabiidir.

6. Müşterinin, Alman Ticaret Kanununun 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre kamu hukuku veya kamusal özel fon niteliğinde bir tüzel kişi olması durumunda, işbu sözleşme ilişkisinden kaynaklanan anlaşmazlıklar için özel mahkeme yeri Karlsruhe’dir. eduGLOBAL veya Müşteri, diğer tüm konularda geçerli olan yasal kanun düzenlemelerine ve hükümlerine göre yetkili olan mahkemede dava açabilir. 

7. İşbu sözleşmenin her hangi bir veya daha fazla madde ve düzenlemesinin geçersiz (veya gelecekte geçersiz) olması durumunda, bu durum kalan diğer madde ve düzenlemelerin ve sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, taraflar geçersiz hale gelen hükümün yerine, kanunda yer alan zorlayıcı hükümlerden bu sözleşmenin ticari hedef ve amaçlarına en uygun olanını karşılıklı anlaşma yoluyla belirleyerek sözleşmeye eklemeyi taahhüt ederler. Böyle bir anlaşma sağlanamaması durumunda, sözleşme kapsamı yasal düzenleme ve hükümlere göre düzenlenir.

İşbu bölümün 1’inci maddesine rağmen, madde 3 ve 4’te öngörülen değişikliğin dikkate alınması durumunda dahi, sözleşmenin taraflarından biri için, sözleşmenin yerine getirilmesine yönelik çaresiz bir zorluk oluşması durumunda, işbu sözleşme geçersiz ve etkisizdir.

 

Ek

Vazgeçme hakkı bildirimi (sadece internet üzerinden yapılan sözleşmeler için geçerlidir)

 

Vazgeçme hakkı

Sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içerisinde ve her hangi bir sebep göstermeden, sözleşmeden vazgeçme hakkınız vardır. Vazgeçme süresi, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden 14 günlük süredir. Vazgeçme hakkınızı kullanabilmeniz için, aşağıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden, sözleşmeden vazgeçmek istediğinizi tarafımıza açıkça ve net olarak (örneğin mektup, faks veya e-posta yoluyla) bildirmeniz gerekmektedir: (eduGLOBAL GmbH, Institut für Sprache und Bildung, Erbprinzenstr. 27 und 34, 76133 Karlsruhe, Tel.: +49 (0) 7 21 - 2 03 99 90, Faks: +49 (0) 7 21 - 2 03 99 92, E-Mail: info@eduglobal.de). Vazgeçme hakkınızı kullanmak için, ilişikteki örnek formu kullanabilirsiniz, ancak bu şart değildir. Vazgeçme süresine uymak için, vazgeçme süresi dolmadan önce vazgeçme bildiriminizi göndermeniz yeterlidir.

 

Vazgeçmenin Sonuçları

İşbu sözleşmeden vazgeçmeniz durumunda, tarafımıza yapmış olduğunuz ödemelerin tamamı (teklifimizde yer alan standart kargo dışında başka bir teslimat şekli seçmeniz nedeniyle ortaya çıkan ek masraflar hariç olmak kaydıyla, kargo ücretleri dahil) derhal ve en geç vazgeçme bildiriminizin tarafımıza ulaşma tarihini takip eden 14 günlük süre içerisinde, tarafınıza geri iade edilecektir. Aksine bir anlaşma yapılmadığı sürece, sizin ödemeyi yaptığınız şekilde ve yolla ödemeniz, size iade edilir. Her ne olursa olsun, bu geri ödeme işlemi karşılığında sizden başka hiç bir ücret talep edilmez. Eğer hizmetin söz konusu vazgeçme süresi içerisinde başlamasını talep ettiyseniz, o takdirde sözleşmede öngörülen toplam hizmet bedeli dikkate alınarak, sözleşmeden vazgeçmek isteğinizi tarafımıza bildirdiğiniz tarihe kadarki süre içerisinde verilmiş olan hizmetler karşılığında, tarafımıza uygun bir ücret ödemekle yükümlü olursunuz.

 

Sözleşmeden Vazgeçme Formu Örneği

(Sözleşmeden vazgeçmek istemeniz durumunda, aşağıda yer alan formu doldurup, yine aşağıda belirtilen adres üzerinden tarafımıza gönderin).

An

eduGLOBALGmbH

InstitutfürSpracheundBildung

Erbprinzenstr. 27 und 34

76133 Karlsruhe

Faks: +49 (0) 7 21 - 2 03 99 92

E-Posta: info@eduglobal.de

 

İşbu yazıyla, aşağıda belirtilen hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili olarak yapmış olduğumuz sözleşmeden vazgeçmek istediğimi beyan ederim:

 

Tarihinde sipariş edildi (*) / Tarihinde teslim edildi (*):

 

Tüketicinin ismi:

 

Tüketicinin adresi:

 

Tüketicinin imzası (sadece yazılı bildirimler için gereklidir):

 

Tarih:

 

(*) Lütfen, geçerli olmayanların üstünü çizin.